Správné lidi na správná místa

Komplexní řešení personální otázky

Diagnostika pracovní způsobilosti zaměstnanců

OBSAH:

 1. Jaké služby nabízíme?
  1. Psychodiagnostické vyšetření jednotlivců (služba pro širokou veřejnost)
  2. Psychodiagnostické vyšetření jednotlivců v rámci výběru z více uchazečů na konkrétní pracovní pozici
  3. Psychodiagnostické vyšetření jednotlivců v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb. (o ochraně utajovaných skutečností)
  4. Diagnostiku malých pracovních týmů
 2. V čem Vám mohou být naše služby užitečné?
 3. Co zvyšuje kvalitu našich služeb?
 4. Jaká je naše strategie a metodika práce?
 5. Jaký výsledný produkt dodáváme?
  1. Orientační psychologický posudek
  2. Komplexní psychologický posudek
  3. Porovnávací studie
  4. Závěrečná zpráva
  5. Individuální rozbor výsledků
 6. Jaká je časová náročnost vyšetření?
 7. Jaká je cena poskytovaných služeb?

1. Jaké služby nabízíme?

Psychodiagnostické vyšetření uchazečů o zaměstnání, stávajících zaměstnanců a pracovních týmů ve sféře výroby, obchodu a služeb, všech profesí a pozic v rámci organizační struktury podniku, firmy či instituce.

1.1. Psychodiagnostické vyšetření jednotlivců

Cílem je zjistit komplexní nebo speciální osobnostní předpoklady pro výkon konkrétní pracovní pozice a optimální způsob usměrňování jejich organizačního chování.

1.2. Psychodiagnostické vyšetření jednotlivců v rámci výběru z více uchazečů na konkrétní pracovní pozici

Cílem je zjistit komplexní osobnostní předpoklady pro výkon dané pozice, optimální způsob usměrňování jejich organizačního chování a pořadí vhodnosti uchazečů na základě porovnávací analýzy.

1.3. Psychodiagnostické vyšetření jednotlivců v souladu se zákonem č. 148/1998 sb. (o ochraně utajovaných skutečností)

Účelem je posouzení osobnostní způsobilosti pro styk s utajovanými skutečnostmi podle vyhlášky národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., v platném znění.

1.4. Diagnostiku malých pracovních týmů

Cílem je analyzovat úroveň rozhodujících faktorů skupinové dynamiky a nalézt optimální cesty k využití skupinové potencionality při zvyšování efektivity a produktivity práce.

2. V čem vám mohou být naše služby užitečné?

Naše služby Vám pomohou překonat více či méně intuitivní a nahodilý přístup k usměrňování organizačního chování zaměstnanců, namnohdy provázený pocity nejistoty a bezradnosti v krizových situacích. Zvýší jistotu očekávání a cíleně orientovaného vedení zaměstnanců k dosažení jejich maximálního pracovního výkonu.

Spolehlivě Vám odpoví na celou řadu otázek, které si v těchto souvislostech kladete:

 • Vytváří komplex schopností zaměstnance předpoklady pro zvládnutí úkolů spojených s jeho pracovním zařazením?
 • Obsahují schopnosti zaměstnance skryté síly pro zvýšení jeho pracovní výkonnosti? Když ano, tak v jakém směru?
 • Jak se budou projevovat schopnosti zaměstnance v podmínkách zvýšené psychické zátěže?
 • Jak se odrážejí pracovní podmínky a jejich změny v prožívání zaměstnance a jak na ně může reagovat ve svém chování a jednání?
 • Jaké má zaměstnanec předpoklady pro zvládnutí zvýšené psychické zátěže a jaký způsob chování můžeme u něho očekávat v těchto podmínkách?
 • Jaká je adaptabilita zaměstnance na změny pracovních podmínek a celková flexibilita jeho myšlení a chování?
 • Jakou pracovní výkonnost můžeme od zaměstnance očekávat a za jakých podmínek lze u něho docílit vysokou produktivitu práce?
 • Jaké jsou charakteristické rysy osobnosti zaměstnance a které mohou za daných podmínek firmy potencionálně zvyšovat či snižovat jeho pracovní výkonnost?
 • Jaká je profesní orientace, pracovně motivační struktura a kariérová kotva zaměstnance?
 • Jak se bude zaměstnanec chovat v rámci interpersonálních vztahů za normální a konfliktní situace?
 • Jaké má zaměstnanec předpoklady pro zvládnutí řídící funkce a jakou efektivnost můžeme u něho v tomto směru očekávat?
 • Kterým směrem a jakým způsobem je nutné orientovat vedení podřízených k maximální-mu využití jejich osobnostního potenciálu?

3. Co zvyšuje kvalitu našich služeb?

Kvalitu našich služeb zvyšuje vstřícná spolupráce a součinnost se zadavatelem diagnostického projektu ve fázi jeho přípravy.

Zejména však dostupnost informací o:

 • Poslání, cílech podniku a jeho aktuální situaci.
 • Organizační struktuře podniku, typu organizační kultury
  a převládajícím systému řízení a vedení.
 • Úrovni vnitrofiremní komunikace.
 • Základních principech systému hodnocení a odměňování zaměstnanců.
 • Dělbě kompetencí a popisu práce na danou pozici.
 • Nejsložitější a klíčové pracovní činnosti v rámci dané pozice.

Zásadu mlčenlivosti o těchto informacích před třetí osobou smluvně garantujeme!

4. Jaká je naše strategie a metodika práce?

 • Je vždy individuální a variabilní, v závislosti na ujasnění cílů vyšetření a základních otázek jeho organizačního zabezpečení.
 • Opírá se o široké spektrum diagnostických metod s vědecky ověřeným základem, od klasických testů a dotazníků, přes klinické metody, až po individuální a skupinové hry s interakční, percepční, komunikační, motivační a rozhodovací tématikou.
 • Kvalita výsledku (objektivita, platnost a spolehlivost) je zajištěna použitím ověřených diagnostických metod a vysokou profesionalitou vyšetřujících psychologů, kteří mají bohaté zkušenosti a odbornou průpravu v oblasti řízení, vedení, ekonomiky a techniky.

5. Jaký výsledný produkt dodáváme?

 1. Orientační psychologický posudek s textovou částí a grafickou přílohou.
 2. Komplexní psychologický posudek s textovou částí a grafickou přílohou.
 3. Porovnávací studie uchazečů v rámci výběrového řízení s grafickou přílohou.
 4. Závěrečná zpráva o výsledcích diagnostiky pracovního týmu s textovou částí, tabulkami výpočtu a grafickou přílohou.
 5. Individuální rozbor výsledků vyšetření formou rozhovoru a poradenství pro účastníky vyšetření a zejména pro vedoucí pracovníky.

6. Jaká je časová náročnost vyšetření?

Časová náročnost vyšetření je závislá na použité strategii a metodice, na počtu vyšetřovaných osob a charakteru cílové pozice.

 • Psychodiagnostické vyšetření komplexních nebo speciálních osobnostních předpokladů stávajících zaměstnanců: 180 - 300 minut.
 • Psychodiagnostické vyšetření jednotlivců v rámci výběru z více uchazečů: 240 - 360 minut.
 • Diagnostika malých pracovních týmů: 360 minut - několik dnů.

7. Jaká je cena poskytovaných služeb?

Cena poskytovaných služeb je závislá na použité metodice vyšetření, na počtu vyšetřených osob, na časové náročnosti a na požadovaném výsledném produktu. Je vždy předmětem konkrétní dohody.

 • Psychodiagnostické vyšetření komplexních nebo speciálních osobnostních předpokladů jednotlivce: 1.800,- až 5.000,- Kč.
 • Diagnostika malých pracovních týmů: 8.000,- až 25.000,- Kč.

Kontaktujte nás:  
 footer-point.png Křenová 67, Brno    footer-footer.png +420 543 257 021   footer-email.png kon-takt@kon-takt.cz