Správné lidi na správná místa

Komplexní řešení personální otázky

Vzdělávací a výcvikové aktivity

 1. Jaké služby nabízíme?
 2. Komu jsou naše služby určeny?
 3. V čem Vám mohou být naše služby užitečné?
 4. Jaká je cena poskytovaných služeb?
 5. Jaké jsou organizační podmínky realizace našich služeb?
 6. Poskytované nadstandardní služby
  1. Jednotlivý kurz
  2. Série kurzů, dlouhodobější spolupráce
 7. Přehled základních a nadstavbových tématických celků
  1. Základní tématické celky
   1. Sebepoznání jako zrcadlo k poznání partnera v komunikaci
   2. Verbální (slovní) komunikace
   3. Neverbální (mimoslovní) komunikace
   4. Pracovní tým jako zdroj zvyšování produktivity a efektivnosti práce
   5. Řízení a vedení pracovních týmů jako dovednost a umění
  2. Nadstavbové tématické celky
   1. Rozvoj komunikačních dovedností a vytváření produktivních vztahů s partnery
   2. Asertivita jako jeden z druhů umění komunikace
   3. Umění přesvědčivé prezentace a rétorické dovednosti
   4. Vnitrofiremní a skupinová komunikace
   5. Strategie a taktika vyjednávání v krizových situacích
   6. Řeč těla jako nejúčinnější prostředek komunikace
   7. Organizace a osobnost člověka
   8. Management na prahu 3.tisíciletí a manažerská sebereflexe
   9. Rozvoj tvořivosti a sociální (emocionální) inteligence managera
   10. Management času jako výchozí problém řízení a vedení
   11. Motivace jako prioritní problém řízení a vedení pracovních týmů
   12. Efektivní porada jako prostředek řešení problému, rozhodování a motivace
   13. Řízení konfliktů jako nedílná součást řízení a vedení pracovního týmu
   14. Psychická odolnost a zvládání stresu
   15. Kontrola, organizační změny a krizový management
   16. Prodej po telefonu - ano či ne?
   17. Základy společenského chování
   18. Organizační kultura, image firmy a osobní prezentace

1. Jaké služby nabízíme?

 • Vzdělávací a výcvikové aktivity ve formě samostatných tématických celků a ucelených výcvikových kurzů. Obsahově jsou zaměřeny do oblasti teorie řízení, managementu, psychologie a sociologie práce v rámci celého komplexu otázek spojených s problematikou organizačního chování. Těžiště metodiky jejich realizace je položeno do pečlivě propracovaného systému osvojování si potřebných vědomostí, návyků a dovedností všemi účastníky.
 • Samostatné tématické celky lze kombinovat do ucelených výcvikových kurzů či série tématicky a metodicky navazujících kurzů. Jejich nabídku, přesně definované a měřitelné cíle a přínosy předkládají naši konzultanti na základě specifikace aktuálních podmínek a potřeb Vaší firmy.
 • Obsahové zaměření jednotlivých tématických celků a metodiku jejich realizace jsme schopni, na základě Vašeho požadavku, operativně změnit. Nejpozději však do 12 dnů před zahájením vzdělávací a výcvikové aktivity.
 • Poměr teoretické a praktické části samostatných tématických celků i ucelených výcvikových kurzů se pohybuje v rozmezí od 20-50% : 50-80%. Poměr závisí na Vašem požadavku, na výsledcích analýzy cílové skupiny a na definovaných cílech a přínosech.
 • K základním metodám výcvikových aktivit patří výklad (V), přednáška (P), skupinová diskuse (SD) , řešení případové studie (PS), praktická cvičení (PC), sebepoznávací techniky (ST), individuální rolové a skupinové hry (IRSH) v nejrůznějších modelových situačních kontextech, s interakční, percepční, komunikační, motivační, rozhodovací a kombinovanou tématikou.

2. Komu jsou naše služby určeny?

 • Jsou určeny výkonným a řídícím pracovníkům, jednotlivcům a pracovním týmům, specializovaným útvarům, organizacím, institucím a firmám, které působí ve sféře výroby (strojírenské, chemické, potravinářské, stavební aj.), obchodu (domácího a zahraničního maloobchodu a velkoobchodu) a služeb (kapitálového trhu, státní správy, samosprávy aj.).
 • Jsou určeny všem, kteří mají zájem o svůj odborný růst, lepší sebeuplatnění a vyšší sebeuspokojení, kteří mají potřebu získat vyšší sebejistotu, nový pohled na problémy každodenního pracovního života a novou zkušenost z jejich řešení s odbornou zpětnou vazbou.

3. V čem vám mohou být naše služby užitečné?

 • Naše vzdělávací a výcvikové aktivity svým obsahovým zaměřením, metodikou realizace a variabilitou založenou na pružné přizpůsobivosti citlivě reagují na nejčastější slabiny českých manažerů a pracovních týmů z hlediska jejich znalostí, dovedností, postojů, efektivnosti a produktivity práce. Naše služby vám díky tomu mohou být n á p o m o c n y při realizaci cílů podnikového vzdělávání, které směřují k uspokojení zjištěných potřeb, k přípravě a realizaci strategických změn a k průběžné přípravě zaměstnanců chápané jako rozhodující zdroj všech úspěchů.

4. Jaká je cena poskytovaných služeb?

 • Závisí na zvolené tématice, na použitých metodách, na nákladech technického a organizačního zabezpečení.
 • Cena je vždy předmětem konkrétního dohovoru a garantovaná smluvně.

5. Jaké jsou organizační podmínky realizace našich služeb?

 • Cíle, konkrétní program, metodika, termín, místo konání a technické zabezpečení realizovaných vzdělávacích a výcvikových aktivit je vždy předmětem konkrétního dohovoru se zákazníkem.
 • Maximální počet účastníku jednodenního či vícedenního výcvikového kurzu doporučujeme 15 osob, optimální počet představuje 12 osob.
 • Každý účastník jednodenního či vícedenního vzdělávacího a výcvikového kurzu obdrží pracovní sešit, jehož cena je zahrnuta v celkové ceně kurzu.

6. Poskytované nadstandardní služby

Tyto služby jsou v ceně vzdělávacího projektu při objednávce jednotlivého (minimálně dvoudenního) kurzu a při objednávce série (minimálně čtyř) kurzů, resp. při dlouhodobější spolupráci.

6.1. Jednotlivý kurz

Individuální rozbor výsledků sebepoznávacích metod pro zájemce z řad účastníků kurzu a osobní poradenství v celkovém časovém rozsahu do 5 hodin nad časový plán kurzu.

6.2. Série kurzů, dlouhodobější spolupráce

Na základě Vašeho výběru Vám poskytneme jeden z uvedených poradenských programů formou konzultační činnosti v časovém rozsahu do 25 hodin.

 • Poradenský program k přípravě prezentačních aktivit firmy, výrobků a služeb.
 • Poradenský program k vytváření pružného scénáře strategie a taktiky vyjednávání ve složitých případech a k osobní přípravě vyjednavačů.
 • Poradenský program k organizaci výběrového řízení na pozici středního a vrcholového managementu s diagnostikou pracovní způsobilosti uchazečů.
 • Poradenský program k tvorbě a zavádění jednotlivých segmentů moderního systému personální práce, zejména systému hodnocení a vzdělávání zaměstnanců.
 • Poradenský program k realizaci personálního auditu, zejména v oblasti sociálně-psychologické atmosféry a stavu firemního managementu.
 • Poradenský program k přípravě a realizaci reklamní kampaně k posílení pozice firmy, výrobku a služeb na domácím trhu, zejména z hlediska její psychologické účinnosti.

7. Přehled základních a nadstavbových tématických celků

7.1. Základní tématické celky

7.1.1. Sebepoznání jako zrcadlo k poznání partnera v komunikaci

 • Šest základních pravidel pro jednání s druhými lidmi (V, SD).
 • První minuta setkání s partnerem v komunikaci: co jsem a nejsem schopen zjistit a co bych zjistit měl (V, SD, PC).
 • Faktory ovlivňující naše vnímání druhých lidí (V, SD).
 • Faktory, které je nutné brát do úvahy při vnímání a hodnocení druhých lidí (V, SD).
 • Psychologická typologie jako účinný nástroj poznávání druhých lidí bez použití diagnostických metod (V, PS, IRSH).
 • Sebepoznání základní předpoklad správného vnímání a hodnocení druhého člověka (ST).

4-8 x 50 min.

7.1.2. Verbální (slovní) komunikace

 • Co je nezbytně nutné vědět o verbální komunikaci (V).
 • Čtyři základní principy komunikace a šest komunikačních dovedností (V, PC, IRSH).
 • Devět druhů umění mezilidské komunikace a podmínky limitující jejich použití (V, SD).
 • Možné příčiny nedorozumění s partnerem v komunikaci (V, PC, ST).
 • Komplexní sebereflexe komunikačního stylu (ST, IRSH).

4-8 x 50 min.

7.1.3. Neverbální (mimoslovní) komunikace

 • Nezbytně nutné teoretické minimum: Co to je? Z čeho vyplývá a v čem spočívá její význam? S čím souvisí? Jak přistupovat k její interpretaci a jak ji využívat? (V, PC, IRSH).
 • Co všechno prozrazují a jak to využít? Výrazy obličeje, pohledy, fyzické postoje, vzdálenost, pohyby, gesta, dotyky a tón řeči (V, PC, IRSH).

4-6 x 50 min.

7.1.4. Pracovní tým jako zdroj zvyšování produktivity a efektivnosti práce

 • Podmínky a znaky úspěšných a neúspěšných pracovních týmů (V, SD, PS, PC).
 • Tajemství úspěchu = poznání a cílené ovlivňování jednotlivých faktorů skupinové dynamiky (V, SD, PS, PC).
 • Struktura pracovního týmu, týmové role a skupinová atmosféra (V, PS, PC, ST, IRSH).
 • Komunikace v pracovním týmu jako základ kooperace, efektivnosti a prevence konfliktů (V, SD, PC, IRSH).
 • Organizační změny a zabezpečení soudržnosti pracovních týmů (V, SD, PC).

4-8 x 50 min.

7.1.5. Řízení a vedení pracovního týmu jako dovednost a umění

 • Základní poslání řídícího pracovníka (V, SD).
 • Standardy způsobilosti řídícího pracovníka v systému řízení jakosti (V, SD, PS).
 • Řízení pomocí cílů: koncepce, projektování cílů, implementace, systém hodnocení (V, SD, PC).
 • Vedení pracovního týmu, osobnost vedoucího pracovníka a jeho stylizace do optimálního stylu vedení (V, ST, PC, IRSH).
 • Nejúčinnější techniky řízení a vedení s ohledem na jednotlivce, tým a úkol (V, SD, PC).
 • Delegování pravomocí a úkolů: příprava a realizace (V, SD, PC, IRSH).

4-8 x 50 min.

7.2. Nadstavbové tématické celky

7.2.1. Rozvoj komunikačních dovedností a vytváření produktivních vztahů s partnery

 • Jsem takový, jaké je mé sebenaplňující proroctví (V, SD, ST).
 • Základní problém: pozitivní myšlení a řeč (V, SD, PC, ST, IRSH).
 • Čtyři rozhodující "klíče" k vytváření produktivního vztahu s partnery v komunikaci (V, PC, IRSH).
 • Systematické a rychlé profilování partnera směřující k odhalení jeho rozhodujících kritérií (V, PS, PC).
 • Komunikační dovednosti v profesionální praxi: slovní zásoba, obratnost v používání slov a argumentace (V, PC, IRSH).

4-6 x 50 min.

7.2.2. Asertivita jako jeden z druhů umění komunikace

 • Pasivní, agresivní nebo asertivní? Asertivita jako strategie jednání (V, SD).
 • Základní asertivní práva, povinnosti a techniky (V, SD, PC).
 • Asertivita v nejrůznějších situačních kontextech, limity používání (V, SD, PS).
 • Umění vyjádřit pozitivní a negativní pocity (V, PC, IRSH).
 • Umění požádat druhého o laskavost (V, PC, IRSH).
 • Umění prosadit oprávněný požadavek a odmítnout nepřijatelný (V, PC, IRSH).
 • Umění přijímat a podávat komplimenty (V, PC, IRSH).
 • Techniky zvládání negativních emocí (V, SD, ST, PC, IRSH).

4-16 x 50 min.

7.2.3. Umění přesvědčivé prezentace a rétorické dovednosti

 • Nezbytně nutné teoretické minimum (V, SD, ST).
 • Příprava prezentace = 98% úspěchu: určení záměru, analýza cílové skupiny, systematická stavba hlavní části vystoupení, příprava vizuálních pomůcek, "kosmetická" úprava a další "drobnosti" (V, SD, PC).
 • Základní rétorické dovednosti (V, ST, SD, PC).
 • Umění zvládat trému (V, PC).
 • Komplexní příprava a realizace prezentace (V, SD, PC).

4-8 x 50 min.

7.2.4. Vnitrofiremní a skupinová komunikace

 • Nezbytně nutné teoretické minimum: systém vnitrofiremní a vnitroskupinové komunikace (V, SD).
 • Předpoklady fungování systému vnitrofiremní a vnitroskupinové komunikace (V, SD, PS).
 • Metodika revize účinnosti vnitrofiremní a vnitroskupinové komunikace (V, SD, PC).
 • Cíle, plánování a organizace vnitrofiremní a vnitroskupinové komunikace, efektivnost jednotlivých forem a prostředků (V, SD, PS, PC).
 • Komunikace se zaměstnanci v sociálně citlivých kontextech (V, PC, IRSH).

4-8 x 50 min.

7.2.5. Strategie a taktika vyjednávání v krizových situacích

 • Vyjednávání a vyjednavači v krizových situacích (V, SD, ST, PC).
 • Základ = komplexní příprava vyjednávání zahrnující nejrůznější typy krizových scénářů (V, PS, PC).
 • Úspěch spočívající ve volbě optimální strategie a v rychlé tvorbě mentálních scénářů vyjednávání (V, SD, PC, IRSH).
 • Taktika vyjednávání v krizové situaci jako umění nereagovat, odzbrojit, změnit dovést a znesnadnit (V, SD, PC, IRSH).
 • Zvláštnosti vyjednávání ve skupinách, jejich vedení a taktika (V, PC, IRSH).

4-8 x 50 min.

7.2.6. Řeč těla jako nejúčinnější prostředek komunikace

 • Zrcadlo sebepoznání: Jak se líbím sám sobě a jak se cítím? (V, SD, ST).
 • Zbavme se předsudků a komplexů, svůj úspěch plánujme a organizujme (V, SD, ST, PC).
 • Tajemství imponujícího dojmu: držení těla, vzhled postavy, uvolněnost, způsob myšlení, úsměv, sebeúcta a úroveň oblékání (V, SD, ST, PC).
 • Devět základních pravidel k dosažení úspěchu řeči našeho těla v praxi (V,PC,IRSH).

4-8 x 50 min.

7.2.7. Organizace a osobnost člověka

 • Poslání a cíle organizace, metodika tvorby strategické vize a řízení podle cílů (V, SD, PS, PC).
 • Metodika organizační analýzy, organizační struktura a specifikace pracovních míst (V, SD, PS, PC).
 • Organizační kultura: realita a o co nám jde v tomto směru, její vytváření a udržování (V, SD, PS, PC).
 • Aplikace poznatků o osobnosti v každodenní manažerské praxi (V, SD, PS, PC).

4-6 x 50 min.

7.2.8. Management na prahu 3.tisíciletí a manažerská sebereflexe

 • Životní cyklus podniku a úloha řídících pracovníků (V, SD, ST, PC).
 • Personální řízení nebo řízení lidských zdrojů? (V, SD, PC).
 • Tři zdroje síly vedoucích pracovníků a pět předpokladů k jejich úspěšnosti (V, SD, ST, PC).
 • Manažerské schopnosti, vědomosti, návyky a dovednosti - základní cesty k využití skrytého potenciálu osobnosti (V, SD, ST, PC).
 • Základ = sociální inteligence a rozvoj tvořivosti (V, SD, ST, PC, IRSH).
 • Naše priority ve zvyšování manažerské produktivity (V, PC, SD).

4-8 x 50 min.

7.2.9. Rozvoj tvořivosti a sociální (emocionální) inteligence manažera

 • Nezbytně nutné teoretické minimum na úvod: tvořivost a sociální (emocionální) inteligence (V, SD, ST).
 • Rozvoj tvořivosti a naše myšlení: vnímání, myšlenkové procesy, asociace a operace (V, SD, PC).
 • Konvergentní a divergentní myšlení aneb jak vidět staré v novém světle (V, PC, ST).
 • Rozvoj sociální (emocionální) inteligence z hlediska pěti aspektů: sebevědomí, organizace, motivace, empatie a angažovanost (V, SD, PC, ST).
 • Sociální (emocionální) inteligence a pružné reagování na nečekané situace bez narušení cíleného jednání (V, SD, PS, PC, ST).

4-8 x 50 min.

7.2.10. Management času jako výchozí problém řízení a vedení

 • Kde vzít čas? Hledání ztraceného času. (V, SD, PS, PC).
 • Základní techniky time managementu. (V, SD, PS, PC).
 • Správný průběh práce k zajištění časového zisku (V, SD, PS, PC).
 • Stanovení priorit a plánování své činnosti (V, SD, PS, PC).

3-6 x 50 min.

7.2.11. Motivace jako prioritní problém řízení a vedení pracovních týmů

 • Strategie podniku, role pracovníků a modifikace politiky řízení lidských zdrojů (V, SD, PC).
 • Podstata motivace a organizační kultura podniku jako motivační koncepce (V, SD, PS, PC).
 • Sebereflexe motivačních účinků myšlení a chování řídících pracovníků (V, SD, ST, PC).
 • Volba optimálních cílů a jejich transformace ve vnitřní přesvědčení pracovníků (V, SD, PS, PC).
 • Motivace v každodenní praxi řídícího pracovníka (V, SD, PC, IRSH).

3-8 x 50 min.

7.2.12. Efektivní porada jako prostředek řešení problému rozhodování a motivace

 • Porady: proč "ano" a jaké "ne". Kritéria k rychlému vyhodnocení jejich efektivnosti (V, SD, PS, PC).
 • Typy porad v návaznosti na typy řešených problémů a další limitující faktory (V, SD, PS, PC).
 • Příprava porad a zásady jejich vedení (V, SD, PC, IRSH).
 • Řízení diskuse v rámci porady a role jednotlivých účastníků (V, SD, PC, IRSH).

3-6 x 50 min.

7.2.13. Řízení konfliktů jako nedílná součást řízení a vedení pracovního týmu

 • Zbavme se předsudků a mýtů spojených s konflikty (V, SD).
 • Konflikt jako součást našeho každodenního života: podstata, klasifikace a způsob řešení konfliktů (V, SD, PS, PC).
 • Jedinec a konfliktní situace: individuální strategie a taktika zvládání konfliktů (V, SD, ST, PC, IRSH).
 • Konflikty a pracovní tým: prevence konfliktů, jejich řízení a řešení (V, SD, PS, PC, IRSH).
 • Vyjasňování rozdílných představ, názorů, postojů a zájmů (IRSH).

4-8 x 50 min.

7.2.14. Psychická odolnost a zvládání stresu

 • Nezbytně nutné teoretické minimum: jedinec, jeho psychická odolnost a chování v zátěžové situaci (V, SD).
 • Jsem psychicky odolný? Jak zvládám zátěžové situace? (ST).
 • Stresogenní hodnota zátěžových situací v práci manažera, jejich příčiny a projevy (V, SD, PS, PC).
 • Zvládání stresu: techniky komplexní intervence, techniky dýchání, tělesného postoje a cvičení těla, techniky tlakové a masážní, relaxační a imaginační metody (V, PC, IRSH).

4-16 x 50 min.

7.2.15. Kontrola, organizační změny a krizový management

 • Kontrola: Přežitek nebo nutnost? (V, SD, PS).
 • Optimalizace kontrolního procesu a aplikace základních kontrolních technik (V, SD, PS, PC, IRSH).
 • Organizační změny a úloha manažera v jejich procesu (V, SD, PC, IRSH).
 • Cíle organizačních změn, strategie a taktika manažera při překonávání bariér, reengineering (V, SD, PC, IRSH).
 • Co je a co není krize? Každá krize je zvládnutelná! (V, SD, PS, PC).
 • Krize a manažer: analýza krizové situace, stanovení a realizace krizové strategie (V, SD, PS, PC, IRSH).

4-12 x 50 min.

7.2.16. Prodej po telefonu - ano či ne?

 • Psychologické limity komunikace po telefonu (V, SD, PC, IRSH).
 • Přijímání telefonického hovoru (V, PC, IRSH).
 • Průzkum po telefonu, hledání potencionálního zákazníka se zájmem (V, PC, IRSH).
 • Příprava a zahájení telefonického rozhovoru (V, PC, IRSH).
 • Scénář a struktura obchodního rozhovoru pomocí telefonu (V, PC, IRSH).
 • Jak překonat odmítnutí zákazníka? (V, PC, IRSH).

4-16 x 50 min.

7.2.17. Základy společenského chování

 • Co rozumíme společenským chováním? Základní principy chování ve společnosti (V, PS, SD).
 • Navazování styku mezi lidmi (V, PS, SD, PC, IRSH).
 • Obecné společenské situace a perfektní reprezentace (V, SD, PC, IRSH).
 • Etiketa na pracovišti (V, PS, SD, PC, IRSH).
 • Oficiální společenský styk a základy protokolární praxe (V, SD, PC, IRSH).

4-8 x 50 min.

7.2.18. Organizační kultura, image firmy a osobní prezentace

 • Podstata, prvky, význam, funkce, determinanty a typologie organizační kultury (V, DS, PS).
 • Analýza organizační kultury na základě specifických veličin a organizační analýza (V, PC, ST).
 • Image firmy a osobní prezentace (V, SD, ST).
 • Profesionální image, zviditelnění, rozvoj osobního marketingu a kultivace profesionálního dojmu (V, SD, ST, IRSH).
 • Specifické prvky komunikace (V, SD, IRSH).

4-8 x 50 min.


Kontaktujte nás:  
 footer-point.png Křenová 67, Brno    footer-footer.png +420 543 257 021   footer-email.png kon-takt@kon-takt.cz