Správné lidi na správná místa

Komplexní řešení personální otázky

Marketingové poradenství a vzdělávání

 1. Jaké služby nabízíme?
 2. Základní vzdělávací, tématické celky
  1. Základy marketingu
   1. Trh - Zákonitosti trhu
   2. Potřeba - spotřeba - poptávka
   3. Odbytové cesty
   4. Distribuce
   5. Marketing
   6. Rozhodování o zavedení marketingu
   7. Marketingová organizace a řízení
   8. Marketingové plánování
   9. Průzkum trhu
   10. Rozbory
   11. Podpora prodeje
   12. Osobní prodej
   13. Propagace
   14. Nové výrobky
   15. Marketingové rozhodování
   16. Obaly
   17. Ceny
   18. Marketing v maloobchodě
   19. Marketing ve službách
   20. Marketing v družstevnictví
   21. Diskontinuita strategie budoucnosti
  2. Marketingová strategie podniku
   1. Vytváření marketingového systému podniku
   2. Základní kategorie podnikového marketingu
   3. Vytváření a rozvoj marketingového systému podniku
   4. Segmentace jako základ cíleného marketingu
   5. Marketingový výzkum a prognózování
   6. Odbytové cesty
   7. Marketingová logistika
   8. Marketingová strategická situační analýza
   9. Cíle marketingové strategie
   10. Koncipování, volba a hodnocení marketingových strategických variant
   11. Syntéza postupu při tvorbě marketingové strategie
   12. Organizační kultura, image firmy a osobní prezentace

1. Jaké služby nabízíme?

 • marketingový audit
 • marketingový systém řízení
 • marketingový informační systém
 • marketingová organizace firem a zřizování marketingových útvarů
 • marketingové studie a průzkumy trhu
 • oponentura (zpracování ) návrhů marketingových plánů
 • taktické marketingové řízení - marketingový mix
 • optimalizace marketingového výrobkového portfólia
 • zpracování projektů propagace firem
 • Cíle a přínosy předkládají naši konzultanti na základě specifikace aktuálních podmínek a potřeb Vaší firmy.
 • Obsahové zaměření jednotlivých tématických celků a metodiku jejich realizace jsme schopni, na základě Vašeho požadavku, operativně změnit. Nejpozději však do 12 dnů před zahájením vzdělávací a výcvikové aktivity.
 • K základním metodám výcvikových aktivit patří výklad, přednáška, skupinová diskuse, řešení případové studie, praktická cvičení.
 • Cena poskytovaných služeb závisí na zvolené tématice, na použitých metodách, na nákladech technického a organizačního zabezpečení.
 • Cena je vždy předmětem konkrétního dohovoru a garantovaná smluvně.
 • Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží pracovní sešit, jehož cena je zahrnuta v celkové ceně kurzu.

2. Základní vzdělávací, tématické celky

2.1. Základy marketingu

2.1.1. Trh - Zákonitosti trhu

 • Trh - soulad a nesoulad na trhu.
 • Druhy trhů.
 • Druhy podniků.

2.1.2. Potřeba - spotřeba - poptávka

 • Potřeba a vztah potřeb k výrobě.
 • Potřeby výrobních podniků a podniků služeb.
 • Poptávka a marketingová tvorba poptávky.
 • Tvorba potřeb vyvolaných ve výrobě.

2.1.3. Odbytové cesty

 • Způsoby prodeje prostředníci a agenti výroby.
 • Zahraniční obchod - import.
 • Speciální druhy prodeje.

2.1.4. Distribuce

 • Základní způsoby distribuce.
 • Školení a výcvik prodavačů.
 • Stanovení ceny výběrových výrobků.
 • Předvádění výrobků zákazníkovi.

2.1.5. Marketing

 • Co je to marketing a jeho historie.

2.1.6. Rozhodování o zavedení marketingu

 • Stanovení podnikových cílů.
 • Marketing MIX.
 • Marketing v různých typech podniků.
 • Řídící činnost v marketingu a proces řešení problémů.
 • Ujasnění problému - konkurence.
 • Použití analytických nástrojů.

2.1.7. Marketingová organizace a řízení

 • Přechod podniku na marketing.
 • Charakteristika marketingového vedoucího (ředitele)

2.1.8. Marketingové plánování

 • Obecné přístupy a marketingové podnikové plánování.
 • Zaměření marketingových plánů v podniku.
 • Druhy marketingových plánů a postupy k sestavení marketingových plánů.
 • Vypracování podnikových plánů, zhodnocení současné situace na trhu.

2.1.9. Průzkum trhu

 • Význam průzkumu trhu a druhy průzkumu trhu.
 • Organizace plánování průzkumu trhu.
 • Shromáždění a třídění informací, jejich rozbor a kontrola výsledků.
 • Podnikové údaje, statistické výkazy, účetní a finanční výkazy, dotazování a tazatelé.

2.1.10. Rozbory

 • Zaměření rozborové činnosti marketingového útvaru a metody rozboru.
 • Rozbor poptávky z pohledu jednání spotřebitelů.
 • Rozbor nákladů, zisku a postup při hodnocení rozboru výrobku.

2.1.11. Podpora prodeje

 • Charakteristika činnosti na podporu prodeje a cíle podpory prodeje.
 • Odpovědnost za činnost podpory prodeje a jeho načasování.

2.1.12. Osobní prodej

 • Organizace osobního prodeje.
 • Rozsah a stanovení velikosti prodejního útvaru.
 • Prodejci a zdroje pro nábor prodejců, náklady prodejců v osobním prodeji - platy.
 • Dotazníky a psychologické testy uchazečů.
 • Osobní pohovory a školení prodejců, řízení a hodnocení prodejců

2.1.13. Propagace

 • Koncepce propagační činnosti.
 • Cíl propagace, subjekty a předměty propagace, propagační prostředek a propagační metoda.
 • Účinnost propagace a získání zájmu spotřebitelů.
 • Značka výrobku, propagace a její organizace.
 • Základy úspěchu propagace.

2.1.14. Nové výrobky

 • Průzkum při zavádění nových výrobků.
 • Představa a rozhodnutí o zavedení nového výrobku.
 • Rozhodnutí o výrobě nového výrobku.
 • Soustavné vyhodnocování odbytu a prodeje a ukazatele působnosti výrobku na trh.

2.1.15. Marketingové rozhodování

 • Marketing v organizaci podniku a jeho koncepce ve vztahu k rozhodování.
 • Marketing mix - souborný marketing.
 • Rozhodování s přihlédnutím k organizaci.

2.1.16. Obaly

 • Požadavky obchodu na obal a vytvoření úspěšného obalu.
 • Průzkum návrhu obalu.

2.1.17. Ceny

 • Druhy cen, vlivy na výši ceny.
 • Slevy a druhy slev (diferencované distribuční ceny atd.).
 • Postupy při uplatňování cen.

2.1.18. Marketing v maloobchodě

 • Činnost maloobchodu v oblasti obchodu.
 • Místo činnosti maloobchodu a zajištění okruhu zákazníků.
 • Způsoby prodeje a sestavení plánu v maloobchodě.
 • Činnost na podporu prodeje.

2.1.19. Marketing ve službách

 • Služby výrobních podniků, obchodě.
 • Podniky a podnikatelé služeb.

2.1.20. Marketing v družstevnictví

 • Vlastní činnost družstevního podnikání a individuální zájem jednotlivce.
 • Druhy družstev a jejich specifika s ohledem na uplatňování marketingových nástrojů.

2.1.21.Diskontinuita strategie budoucnosti

 • Diskontinuita a křivka S.
 • Řešení problému diskontinuity a jak poznat diskontinuitu a její hranice.
 • Inovační přínosy po uplatnění křivky S.

2.2. Marketingová strategie podniku

2.2.1. Vytváření marketingového systému podniku

 • Východiska a pojetí podnikového marketingu.
 • Prvky struktury marketingového rozhodnutí.

2.2.2. Základní kategorie podnikového marketingu

 • Trh, potřeba, poptávka.
 • Matematický model poptávky.

2.2.3. Vytváření a rozvoj marketingového systému podniku

 • Základní koncepce útvaru podnikového marketingu.
 • Vnitřní dělba práce.
 • Chyby při vytváření útvaru podnikového marketingu a zásady jejich eliminace.

2.2.4. Segmentace jako základ cíleného marketingu

 • Cílený marketing.
 • Smysl segmentace.
 • Způsoby segmentace.
 • Podmínky úspěšné segmentace.

2.2.5. Marketingový výzkum a prognózování

 • Podstata a význam marketingového výzkumu.
 • Pojetí trhu a výzkum trhu.
 • Specifikum výzkumu a prognózování zahraničních trhů.
 • Prognózování vývoje parametrů trhu.
 • Výzkum faktorů konkurenční náročnosti trhu.
 • Specifické oblasti výzkumu trhu.

2.2.6. Odbytové cesty

 • Charakteristika a organizace odbytových cest.
 • Velkoobchod a maloobchod.

2.2.7. Marketingová logistika

 • Logistický přístup k formování a řízení hmotných toků - definice logistiky.
 • Podnikové logistické systémy a vymezení marketingové logistiky.
 • Marketingová logistika jako součást marketingové strategie.
 • Efektivnost logistického systému.

2.2.8. Marketingová strategická situační analýza

 • Marketingový systém a vnější prostředí.
 • Hlavní části a postup marketingové strategické situační analýzy.
 • Identifikace a zhodnocení faktických vnitřních možností podniku.
 • Analýza portfolia.
 • Analýza zkušeností křivky.
 • Analýza životního cyklu výrobku.
 • Podrobnější analýza výrobního programu.

2.2.9. Cíle marketingové strategie

 • Metodická východiska.
 • Aplikace metodologie tvorby marketingových cílů v praxi podniku.
 • Základní cíle vrcholové strategie podniku jako východisko formování marketingové strategie.

2.2.10. Koncipování, volba a hodnocení marketingových strategických variant

 • Základní způsoby zvyšování prodeje.
 • Formulace integrované marketingové strategické varianty a operací marketingového mixu.
 • Hodnocení výchozích marketingových výrobkových variant.
 • Syntéza postupu při tvorbě marketingové strategie.

2.2.11.Organizační kultura, image firmy a osobní prezentace

 • Podstata, prvky, význam, funkce, determinanty a typologie organizační kultury.
 • Analýza organizační kultury na základě specifických veličin a organizační analýza.
 • Image firmy a osobní prezentace.
 • Profesionální image, zviditelnění, rozvoj osobního marketingu a kultivace profesionálního dojmu.
 • Specifické prvky komunikace.

Kontaktujte nás:  
 footer-point.png Křenová 67, Brno    footer-footer.png +420 543 257 021   footer-email.png kon-takt@kon-takt.cz